Privaatsuspoliitika

ANDMEKAITSETINGIMUSED

1.            ANDMEKAITSETINGIMUSTE EESMÄRK
Andmekaitsetingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist AS Esvika Elekter („Esvika“) töötajate ning volitatud töötlejate poolt. Andmekaitsetingimuste eesmärgiks on teavitada Esvika eraisikust kliente ning äriklientide kontaktisikuid isikuandmete töötlemisest Esvikas, sh milliseid andmeid ja mis eesmärgil Esvika töötleb ning millised õigused on inimesel seoses enda andmete töötlemisega Esvika poolt.

Käesolevad andmekaitsetingimused täidavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) („Määrus“) artiklist 12 tulenevat inimese teavitamiskohustust.

2.            ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA
Isikuandmete vastutav töötleja on AS Esvika Elekter, Karjavälja tn 6, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Eesti 12918; registrikood: 10166316; e-post: esvika@esvika.ee; telefon: 6711777.

3.            ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED
Elektrikaupade müümine

3.1          Esvika on spetsialiseerunud elektrimaterjalide jae- ja hulgimüügile. Esvika esindused asuvad Tallinnas, Tartus, Paides, Pärnus ja Jõhvis. Esvika kui ettevõtte struktuuris on võimalik eristada administratsiooni ning müügi-, ostu- ning lao ja logistika osakonda. Esvika klientideks on nii eraisikud kui äriühingud, kes suhtlevad Esvikaga juhatuse liikme või esindaja („kontaktisik“) kaudu. Esvika töötleb eraklientide ning äriklientide kontaktisikute andmeid nendega sõlmitud lepingu täitmiseks ja teatud juhtudel Esvika õigustatud huvi alusel.

3.2          Esvika võib sõlmida juriidilisest isikust kliendiga elektrikaupade müügilepingu. Lepingu lisas sisalduvad isikute, kellele on lubatud kaupa tellida, st volitatud isikute kontaktandmed, sh nimi, isikukood ning telefoninumber. Esvika töötleb volitatud isikute kontaktandmeid juriidilisest isikust kliendiga sõlmitud müügilepingu täitmiseks Määruse artikkel 6 lg 1 p b alusel. Lepinguid hoitakse Esvika kasutatavas majandustarkvaras iScala. Müügilepingut säilitatakse selle kestvusperioodil ja 10 aastat pärast lepingu lõppemist.

3.3          Esvika võib sõlmida kliendile ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste tagamiseks käenduslepingu kolmanda isikuga. Sellisel juhul töötleb Esvika käendaja isikuandmeid käendajaga sõlmitud käenduslepingu täitmiseks Määruse artikkel 6 lg 1 p b alusel. Käenduslepingut säilitatakse selle kestvusperioodil ja 10 aastat pärast lepingu lõppemist.

3.4          Esvika võib kasutusele võtta eraisikule suunatud kliendikaardi programmi. Eraisikul on sellisel juhul võimalik liituda Esvika kliendikaardiga, mis pakub liitujale kliendistaatusega kaasnevaid allahindlusi ning võimalust saada Esvika uudiskirju. Liitumiseks on vajalik ID kaardi olemasolu. Määruse artikkel 6 lg 1 p b alusel töötleb Esvika erakliendist liituja kontaktandmeid. Neid andmeid esitamata ei saa inimene Esvika kliendikaardiprogrammiga liituda. Kliendi andmed sisestatakse Exceli tabelisse, mida haldab bürooassistent. Kliendikaardiprogrammiga liitunud inimese andmeid säilitatakse seni, kuni ta teatab soovist loobuda Esvika kliendikaardiprogrammist. Kui inimene otsustab kliendikaardiprogrammist loobuda, kustutab Esvika lepingu täitmiseks kogutud isikuandmed.

3.5          Esvika töötleb erakliendi ja ärikliendi kontaktisiku arveinfot arvete esitamise ning sõlmitud müügilepingu täitmise eesmärgil Määruse artikkel 6 lg 1 p b alusel. Arveinfot töödeldakse majandustarkvaras iScala. Arveid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele.

3.6          Kliendil on võimalik esitada Esvikale reklamatsioon toote kvaliteedi kohta. Esvika töötleb kliendi andmeid esitatud reklamatsiooni menetlemiseks ning lepingu täitmiseks Määruse artikkel 6 lg 1 p b alusel. Reklamatsioon edastatakse tarnijale. Reklamatsiooni säilitatakse 3 aastat selle esitamisest, tulenevalt võimalike õiguslike nõuete aegumistähtajast.

3.7          Kui klient jätab arve tasumata, võib Esvika edastada arve koos selles sisalduva arveinfoga inkassoteenuse osutajale. Arveinfo edastamise eesmärgiks on Esvikaga sõlmitud müügi – ja käenduslepingu täitmine Määruse artikkel 6 lg 1 p b alusel. Inkassoteenuse osutajale edastatud arveid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele.

Turundus

3.8          Esvikal on õigus saata klientidele uudiskirju. Selleks töötleb Esvika erakliendi ja ärikliendi kontaktisiku nime ja e-posti aadressi. Uudiskirjade saatmise õiguslikuks aluseks on inimese antud nõusolek või Esvika õigustatud huvi Määruse artikkel 6 lg 1 p f tähenduses teavitada kliendikaardiprogrammiga liitunuid nende suhtes kehtivatest allahindlustest. Esvika töötleb erakliendi ja ärikliendi kontaktisiku e-posti aadressi uudiskirjade saatmise eesmärgil seni, kuni isik loobub uudiskirjade saamisest või lahkub kliendikaardiprogrammist.

3.9          Esvika kodulehe kaudu on võimalik saata päringuid. Esvika töötleb päringu saatja nime, e-posti aadressi ning sõnumi sisu lepingu täitmiseks või lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks Määruse artikkel 6 lg 1 p b alusel. Isikuandmetega puutuvad kokku Esvika töötajad, kelle ülesandeks on päringutele vastamine. Päringuid säilitatakse 1 aasta alates nende esitamisest tulenevalt võimalike õiguslike nõuete aegumistähtajast.

3.10       Esvikal on õigus korraldada kampaaniaid, sh loosimisi ning auhinnamänge, milles osaleja andmeid töödeldakse kampaanias osalemisel sõlmitud lepingu ehk kampaaniatingimuste täitmiseks Määruse artikkel 6 lg 1 p b alusel. Isikuandmete töötlemine on vajalik, et võidu korral teha teatavaks osaleja nimi ning temaga auhinna üleandmise eesmärgil ühendust võtta. Isikuandmete esitamine on kampaanias osalemise eelduseks, kuna vastasel juhul ei ole võimalik võitjaga ühendust võtta. Esvika võib isikuandmeid edastada volitatud töötlejale, kes viib läbi auhinna loosimise. Kui kampaania viiakse läbi Facebookis, töötleb Esvika osaleja Facebooki profiili ning sotsiaalmeedia tegevust (postituse jagamine, meeldimine, kommenteerimine). Sellisel juhul on Facebook isikuandmete volitatud töötleja. Kampaanias osalejate isikuandmeid säilitatakse kuni võitjale auhinna üleandmiseni. Pärast võitjale auhinna üleandmist säilitab Esvika ainult võitja ees-ja perekonnanime ühe aasta jooksul, et seda vajadusel kasutada meedias, reklaamides jm Esvika seotud üritustel.

Koolitused

3.11       Esvika võib korraldada koolitusi ja infohommikuid. Kui Esvika otsustab koolituse või infotunni korraldamise ja läbiviimise üle ainuisikuliselt, on Esvika koolitusel osalejate isikuandmete vastutav töötleja. Kui Esvika otsustab koolituse või infotunni korraldamise üle koostööpartneriga ühiselt, on nad isikuandmete kaasvastutavad töötlejad.

3.12       Koolitusel osalemiseks täidab inimene ankeedi oma nime ja e-posti aadressiga ning edastab soovi korral Esvikale teate. Esvika töötleb esitatud andmeid koolitusel osalemiseks sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil Määruse artikkel 6 lg 1 p b alusel. Koolitusele registreerunute isikuandmed avaldatakse töötajatele, kes tegelevad koolituse korraldamisega. Esvika säilitab koolitusele registreerunute isikuandmeid 3 aastat alates koolituse toimumisest, tulenevalt võimalike õiguslike nõuete aegumistähtajast.

Värbamine

3.13       Uue töötaja värbamisel töötleb Esvika tööle kandideerija kandideerimisdokumentides sisalduvaid isikuandmeid lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks Määruse artikkel 6 lg 1 p b alusel. Kandideerija isikuandmed avaldatakse töötajatele, kes on värbamisega seotud, eelkõige osakonna juhatajale ning otsitava töötaja otsesele juhile. Isikuandmeid võidakse edastada tööle kandideerija soovitajale, kui asjakohane. Kandideerija isikuandmeid säilitatakse ühe aasta jooksul alates kandidaadile värbamisotsuse teatavakstegemisest.

Suhtlus tarnijatega

3.14       Esvika ostab kaupu ja teenuseid sisse oma tarnijatelt. Tarnijaga sõlmitud lepingu täitmiseks töötleb Esvika tarnijapoolse kontaktisiku kontaktandmeid. Tarnijaga seotud informatsiooni hoitakse majandustarkvaras iScala. Tarnijapoolse kontaktisiku andmeid ei säilitata kauem kui 10 aastat toodete kohaletoimetamisest või teenuse osutamisest, tulenevalt võimalike õiguslike nõuete aegumistähtajast.

4.            INIMESE ANDMEKAITSEALASED ÕIGUSED 

4.1          Õigus saada oma isikuandmetele juurdepääs

4.1.1       Inimesel on Määruse artikkel 15 alusel õigus saada kinnitus, kas Esvika töötleb tema isikuandmeid.

4.1.2      Kui Esvika on töödelnud või töötleb inimese isikuandmeid, on inimesel õigus saada juurdepääs enda kohta käivatele isikuandmetele, sh andmete koosseisule ja isikutele või isikute kategooriatele, kellele andmeid on edastatud.

4.1.3      Isikuandmetega tutvumise kord on järgmine:

4.1.3.1 Juurdepääsuõiguse teostamiseks esitab inimene digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile esvika@esvika.ee või paberkandjal allkirjastatud avalduse.

4.1.3.2 Esvika kinnitab avalduse kättesaamise ja selgitab välja, missuguseid andmeid inimene täpselt soovib ja missugusel kujul ta neid soovib (elektrooniliselt või paberkandjal).

4.1.3.3 Esvika väljastab inimesele tema soovitud isikuandmed. Paberkandjal andmed antakse taotlejale üle isiklikult isikut tõendava dokumendi alusel või volikirja alusel teisele isikule tema isikut tõendava dokumendi alusel. Elektrooniliselt edastatakse andmed krüpteerituna tema poolt esitatud e-posti aadressile või tema poolt volitatud isiku e-posti aadressile.

4.1.3.4 Esvika ei anna paberkandjal andmeid üle, kui on põhjendatud kahtlus, et andmetele järele tulnud isik ei ole sama isik, kellena ta end isikut tõendava dokumendi alusel väidab olevat. Sellisel juhul väljastab Esvika taotletud andmed ainult elektrooniliselt krüpteerituna inimese e-posti aadressile. 

4.1.4      Esimese andmete koopia esitab Esvika oma kulul, edasiste lisakoopiate esitamisel on Esvikal õigus küsida mõistlikku tasu.

4.2          Õigus andmete ülekandmisele

4.2.1      Inimesel on õigus nõuda andmete ülekandmist teisele isikuandmete töötlejale (teisele juriidilisele või füüsilisele isikule).

4.2.2      Inimese soovil andmete ülekandmise kord on järgnev:

4.2.2.1 Inimene esitab enda isikuandmete ülekandmiseks digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile esvika@esvika.ee või paberkandjal allkirjastatud avalduse. Et kaitsta selle õiguse kuritarvitamist õigustamata isikute poolt, tuleb paberkandjal allkirjastatud avaldus inimesel isiklikult Esvika tegutsemiskohas üle anda ja tuvastada enda isik isikut tõendava dokumendiga.

4.2.2.2 Avalduses peab sisalduma selle isikuandmete töötleja, kellele inimene enda andmete ülekandmist soovib, järgnevad andmed: nimi (juriidiline või füüsiline isik); registri- või isikukood; juriidilise isiku kontaktisiku, kellele andmete edastamist soovitakse, nimi, isikukood ja e-posti aadress.

4.2.2.3 Esvika kinnitab avalduse kättesaamise ja selgitab välja, missuguseid andmeid inimene täpselt soovib üle kanda.

4.2.2.4 Esvika edastab soovitud andmed krüpteerituna inimese esitatud kontaktisiku e-posti aadressile.

4.3          Õigus andmete parandamisele

4.3.1      Inimesel on õigus nõuda, et Esvika parandaks teda puudutavad ebaõiged isikuandmed või kui see on vajalik töötlemise eesmärgist lähtuvalt, siis täiendaks ebatäielikke isikuandmeid.

4.3.2      Inimese soovil andmete parandamise kord on järgnev:

4.3.2.1 Inimene esitab enda isikuandmete parandamiseks digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile esvika@esvika.ee või paberkandjal allkirjastatud avalduse. Et kaitsta selle õiguse kuritarvitamist õigustamata isikute poolt, tuleb paberkandjal allkirjastatud avaldus inimesel isiklikult Esvika tegutsemiskohas üle anda ja tuvastada enda isik isikut tõendava dokumendiga.

4.3.2.2 Andmete parandamise või täiendamise taotluse esitamisel on inimene kohustatud tõendama, et Esvikal olevad andmed inimese kohta on ebaõiged või ebatäielikud.

4.3.2.3 Esvika kinnitab avalduse kättesaamise ja selgitab välja, kas taotlus on põhjendatud. Kui taotlus on põhjendatud, parandab või täiendab Esvika inimese andmeid.

4.4          Õigus olla unustatud

4.4.1      Inimesel on Määruse kohaselt õigus nõuda andmete kustutamist, kui:

4.4.1.1  isikuandmeid ei ole vaja algse kogumise või töötlemise eesmärgil;

4.4.1.2  isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

4.4.1.3   inimene on esitanud vastuväite ja puuduvad ülekaalukad õiguspärased põhjendused edasiseks töötlemiseks;

4.4.1.4  inimene on keelanud andmete töötlemise otseturunduse eesmärgil; või

4.4.1.5   kohustus kustutada tuleneb Esvika suhtes vahetult kohalduvast Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest.

4.4.2      Olenemata kustutamise nõude õigusliku aluse olemasolust, keeldub Esvika andmete kustutamisest, kui see on vajalik:

4.4.2.1   avalikes huvides oleva ülesande või Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest Esvikale tuleneva kohustuse, mis näeb ette isikuandmete töötlemise, täitmiseks;

4.4.2.2   avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilistel eesmärkidel; või

4.4.2.3  õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

4.4.3      Inimese soovil andmete kustutamise kord on järgnev:

4.4.3.1 Inimene esitab enda isikuandmete kustutamiseks digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile esvika@esvika.ee või paberkandjal allkirjastatud avalduse. Et kaitsta inimest ja Esvikat kui vastutavat töötlejat selle õiguse kuritarvitamise eest õigustamata isikute poolt, tuleb paberkandjal allkirjastatud avaldus inimesel isiklikult Esvika tegutsemiskohas üle anda ja tuvastada enda isik isikut tõendava dokumendiga.

4.4.3.2 Esvika kinnitab avalduse kättesaamise ja selgitab välja, kas ja missuguses ulatuses on taotlus põhjendatud. Kui taotlus on põhjendatud, kustutab Esvika inimese andmed taotletud ja õigusaktidega lubatud ulatuses.

4.5          Õigus piirata andmete töötlemist

4.5.1      Inimesel on õigus nõuda andmete töötlemise piiramist, kui:

4.5.1.1   ta on vaidlustanud isikuandmete õigsuse, ning ajaks, mis võimaldab kontrollida isikuandmete õigsust;

4.5.1.2   ta on esitanud vastuväite töötlemise aluseks oleva õiguspärase huvi või avaliku huvi olemasolule, ning ajaks, kuni kontrollitakse õigusliku aluse olemasolu;

4.5.1.3   isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja inimene ei esita kustutamise nõuet; või

4.5.1.4   Esvika ei vaja isikuandmeid töötlemise eesmärgil, ent inimene vajab neid õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks.

4.5.2      Õiguse piirata oma andmete töötlemist kord on järgnev:

4.5.2.1 Inimene esitab enda isikuandmete piiramiseks digiallkirjastatud avalduse e-kirja teel aadressile esvika@esvika.ee või paberkandjal allkirjastatud avalduse. Et kaitsta selle õiguse kuritarvitamist õigustamata isikute poolt, tuleb paberkandjal allkirjastatud avaldus inimesel isiklikult Esvika tegutsemiskohas üle anda ja tuvastada enda isik isikut tõendava dokumendiga.

4.5.2.2 Andmete töötlemise piiramise taotluse esitamisel on inimene kohustatud tõendama, et piiramine on vajalik.

4.5.2.3 Esvika kinnitab avalduse kättesaamise ja selgitab välja, kas taotlus on põhjendatud. Kui taotlus on põhjendatud, piirab Esvika andmete töötlemist inimese soovitud viisil.

4.6          Õigus oma õiguste kaitsele

Kui inimene leiab, et isikuandmete töötlemisel on Esvika rikkunud tema õiguseid, on tal õigus pöörduda nii Andmekaitse Inspektsiooni kui kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on järgnevad:

telefon +372 627 4135;

meiliaadress info@aki.ee;

aadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129.

4.7          Andmekaitsealastele taotlustele vastamise ajakava

4.7.1      Esvika teavitab inimest viimase taotlusel kasutusele võetud meetmetest 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest.

4.7.2      Kui inimene esitas isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise nõude, teavitab Esvika sellest ka isikuid, kellele isikuandmeid on avaldatud, v.a kui see osutub võimatuks või nõuaks ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

4.7.3      Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik inimese taotlust täita, võib Esvika pikendada tähtaega 2 kuu võrra, teavitades tähtaja pikendamisest ning selle põhjusest inimest 1 kuu jooksul taotluse esitamisest.

4.7.4      Kui Esvika ei täida inimese taotlust, esitab ta inimesele 1 kuu jooksul põhjendatud keelduva vastuse.

4.7.5      Kui Esvikal on kahtlusi taotluse esitanud inimese identiteedi suhtes, võib Esvika küsida täiendavaid andmeid, et tema isik tuvastada.

 

ESVIKA POOLT KORRALDATAVATE KAMPAANIATE ÜLDREEGLID

1.     AS Esvika Elekter („Korraldaja“) on õigus korraldada kampaaniaid, milles osalemine eeldab Esvika kauplustes müüdava konkreetse toote või kaubamärgi alla kuuluva toote ostmist. Selline kampaania on kaubanduslik loterii, mille tunnusteks on osaleja poolt toote ostmisega panuse tegemine, kaasnev võiduvõimalus ning võidu kindlaksmääramine juhuslikkusel põhineva tegevusega.

2.     Esvika korraldatavad kampaaniad leiavad aset Esvika kauplustes ning eeldavad kupongi või ankeedi täitmist või ERP´i väljavõtet. Täites kupongi või ankeedi, kinnitab kampaanias osaleja oma isikuandmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ning kampaania reeglitest kinnipidamist.

3.     Kampaanias osalemise õigus omandatakse koos kauba omandamisega. Kampaaniates saavad osaleda üksnes füüsilised isikud, kellele ei pakuta toote ostmiseks krediidivõimalust. Kampaanias osalemisega ei kaasne kohustust võtta täiendavaid rahalisi kohustusi.

4.     Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaania tulemusena saab võitja õiguse omandada raha või muu Esvika poolt eelnevalt kindlaksmääratud hüve.

5.     Korraldaja võtab auhinna võitjaga ühendust loosikupongil või ankeedil esitatud kontaktandmete kaudu või ERP´i andmete alusel. Kui võitja on valitud, siis loosikupongid hävitatakse.

6.     Auhinna kättesaamise vormistamiseks peab auhinna võitja tulema isiklikult kohale AS Esvika Elekter kontorisse (Karjavälja tn 6, Mustamäe linnaosa, Tallinn, 12918). Kaasas peab olema isikut tõendav dokument. Juhul kui auhinna võitjal ei ole võimalik tulla Esvika kontorisse, siis on võimalus eelneval kokkuleppel vormistada auhinna võit ka võitjale sobivas Esvika osakondades (asuvad: Tallinnas, Tartus, Paides, Pärnus ja Jõhvis). Kaasas peab olema isikut tõendav dokument. Kampaania auhindade väljastamine toimub 30 päeva jooksul. Pärast seda ei ole kampaania korraldajal kohustust auhinda väljastada.

7.     Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania reegleid, esitanud korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid või kui korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada 5 tööpäeva jooksul või auhinda üle anda eelnevalt kokku lepitud kohas. 

8.     Kampaania korraldaja võtab endale vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.

9.     Korraldaja tohib kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jm korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja lisakokkulepet sõlmimata.

10.  Kampaania täpsemad tingimused sisalduvad kampaaniakuulutuses ning kampaania kohta on lisainfot võimalik saada e-posti aadressil esvika@esvika.ee, telefonil 6711777 või Esvika kaupluse töötajatelt.

11.  Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teatades sellest viivitamatult massimeedia vahendusel.

12.  Esvika korraldab Facebookis meelelahutuslikke tarbijamänge, mille kestvusperiood, osalemistingimused, võitja teatavakstegemise kuupäev ja auhind on märgitud konkreetse mängu väljakuulutamisteates. Facebooki mängu võitja tehakse teatavaks Esvika Facebooki lehekülje kaudu. Lisainfot Facebooki tarbijamängude kohta on võimalik saada Esvika Facebooki leheküljelt, saates Esvikale Facebooki lehekülje kaudu sõnumi või kontakteerudes e-posti aadressil esvika@esvika.ee.    

13.  Kõik kampaaniatega seonduvad pretensioonid palume esitada kirjalikult Esvika e-posti aadressil esvika@esvika.ee. Lahendame pretensiooni esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pretensiooni esitamisest.

14.  Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 

KLIENDIKAARDIPROGRAMMI ÜLDTINGIMUSED
 

Esvika kliendikaardiprogrammi üldtingimused (Üldtingimused) kehtivad inimeste suhtes, kes on liitunud AS Esvika Elekter („Esvika“) väljatöötatud kliendikaardiprogrammiga.

1.     Üldtingimustes kasutatavad mõisted

1.1.  Esvika osakond – AS-ile Esvika Elekter kuuluv esindus Tallinnas, Tartus, Paides, Pärnus või Jõhvis.

1.2.  Kliendikaart – inimese ID kaardil põhinev Esvika kliendikaart, mis tagab osalemise Esvika kliendikaardiprogrammis. Esvika kauplustes oste tehes saavad kliendikaardi omanikud kasutada neile kehtivaid allahindlusi.

1.3.  Esvika Klient – inimene, kes on liitunud Esvika kliendikaardiprogrammiga, kelle ID-kaardile on registreeritud kehtiv Esvika kliendikaart ja kes saab kasutada kliendikaardiga seotud soodustusi.

1.4.  Ankeet – liitumisankeet, mille täitmine on Esvika kliendikaardiprogrammiga liitumiseks vajalik.

2.     Esvika kliendikaardiprogrammi põhitingimused

2.1.  Esvika Kliendikaardiprogramm on lojaalsusprogramm, mis on mõeldud Esvika klientidele. Kliendikaardiprogrammiga kaasnevad mitmed eelised, sh programmiga liitunutele suunatud pakkumised ning allahindlused.

2.2.  Juriidiline isik ei saa liituda Esvika Kliendikaardiprogrammiga Üldtingimuste tähenduses. Esvika Kliendikaardiprogrammiga saab liituda inimene, kes on liitumise hetkeks 18-aastane, kes on esitanud isikut tõendava dokumendi ning täitnud Ankeedi kohustuslikud väljad, mis sisaldavad programmis osalemiseks vajalikke andmeid, mh samanimeliste klientide eristamiseks ja identifitseerimiseks.

2.3.  Kliendikaardiprogrammiga liitumiseks tuleb täita Ankeet ning nõustuda Üldtingimustega. Kui Klient soovib saada uudiskirju, avaldab ta selleks soovi, andes Ankeedis nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks Üldtingimustel temale uudiskirjade saatmise eesmärgil.

2.4.  ID-kaart seotakse kliendiprogrammiga tähtajatult.

2.5.  Esvika kliendikaardiprogrammi soodustuste saamiseks peab Klient esitama kehtiva Kliendikaardi Esvika töötajale enne ostu eest tasumist. Allahindlusi ei tehta tagasiulatuvalt, st pärast kassatšeki väljastamist.

2.6.  Esvikal on õigus igal ajal Üldtingimusi tühistada ja/või neid muuta, teatades sellest Esvika kodulehe või Esvika osakondade töötajate kaudu. Esvika Kliendil on õigus Üldtingimuste muutmise järel Kliendikaardiprogrammist loobuda (lepingu üles öelda). Kui Klient jätkab pärast Üldtingimuste muutmist Esvika Kliendikaardi kasutamist, loetakse, et ta on muutunud tingimustega nõustunud.

2.7.  Esvika Kliendil on õigus oma osalemine Esvika Kliendikaardiprogrammis igal ajal lõpetada, esitades selleks allkirjastatud avalduse Esvika osakondades või e-posti aadressil esvika@esvika.ee. Inimene arvatakse Kliendikaardiprogrammist välja 10 tööpäeva jooksul vastava avalduse jõudmisest Esvika osakonda või e-posti aadressile.