Müügitingimused

 AS ESVIKA ELEKTER E-POE MÜÜGITINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Aktsiaselts Esvika Elekter e-poe müügitingimused kohalduvad läbi AS Esvika Elekter, Karjavälja tn 6, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Eesti 12918; registrikood: 10166316 (edaspidi Esvika) e-poe https://pood.esvika.ee/ toimuvale kauba müügile.

1.2. Kauba ostjat nimetatakse edaspidi Ostjaks. Ostjat ja/või Esvikat nimetatakse edaspidi Pool või Pooled.

1.3. Esvika e-poes tellimuse esitamisega Ostja kinnitab, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning nõustub tingimustega; samuti kinnitab Ostja, et tema poolt esitatud informatsioon on õige, täpne ja täielik.

2. TELLIMUSTE TEGEMISE JA KAUBA TARNIMISE TINGIMUSED

2.1. Kauba tellimiseks valib Ostja internetikeskkonnas https://pood.esvika.ee/ tema poolt soovitavad kaubad välja ja lisab soovitud tooted ostukorvi, märkides ära soovitud toodete koguse ning täites muud tellimuse väljad. Kui Esvika on kehtestanud müüdavale kaubale miinimumkogused, ei ole kaupa võimalik tellida miinimumkogustest väiksemas hulgas.

2.2. Kauba juures kuvatakse Ostjale, kas kaup on Esvika laos saadaval, või see tuleb Esvikal tellida. Kui kaup on märgitud Esvika laos saadavana, siis on kauba kättesaamise aeg kuni viis (5) tööpäeva. Täpne kauba tarneaeg teatatakse Ostjale tellimuse kinnituses, kauba arvel või ettemaksuteatises, pärast tellimuse Ostjapoolset esitamist. Kui kaup tuleb Esvikal tellida, teavitatakse Ostjat kauba täpsemast tarneajast viie (5) tööpäeva jooksul.

2.3. Pärast soovitud toodete ostukorvi lisamist valib Ostja Esvika müügiesinduse, kust ta soovib kaupa kätte saada. Kui Ostja valib kauba tarneviisiks mõne Esvika müügiesinduse, siis kauba saatmiskulu ei lisandu. Kui Ostja valib tarneviisiks muu tarneviisi, lisandub tellimuse maksumusele saatmiskulu.

2.4. Ostjal on võimalik kauba eest tasuda tellimust tehes pangalingi kaudu või kaardimaksega ja ettemaksuteatise alusel pärast tellimuse tegemist. Lepingulistel klientidel, kellega Esvikal on sõlmitud kehtiv kliendileping, on võimalik kauba eest tasuda pärast kauba saamist vastavalt kliendilepingu tingimustele. Vastav makse valik tuleb teha tellimust tehes.

2.5. Tellimuse lõpetamisel kuvatakse Ostjale tellimuse maksumus. Tellimuse tegemiseks peab Ostja kauba tellimuse ära esitama. Tellimuse esitamisega kinnitab Ostja, et ta soovib väljavalitud viisil ja tingimustel kaupa osta ning et ta nõustub nii tellimuses kui ka käesolevates Esvika e-poe müügitingimustes märgituga.

2.6. Pärast tellimuse esitamist edastab Esvika kauba tellimuses märgitud Ostja e-posti aadressile automaatse teate tellimuse kättesaamise kohta koos tellimuse andmetega.

2.7. Esvika edastab Ostjale hiljemalt tellimuse tegemise järgsel tööpäeval tellimuse kinnituse (lepingulised kliendid), ettemaksuteatise (kui tellimuse tegemisel kauba eest ei makstud) või arve (kui tellimuse tegemisel maksti kauba eest pangalingi kaudu või kaardimaksega) ja teavitab kauba täpsest kättesaamise ajast ning viisist. Kauba kättesaamise viisiks on kas Esvika müügiesinduse ladu või müügiesinduse juures paiknev Esvika pakiautomaat. Eelnimetatud dokumente ja teavet nimetatakse edaspidi Tellimust Kinnitavaks Dokumendiks.

2.8. Kui Esvika teavitab Ostjale Tellimust Kinnitava Dokumendi saatmisel, et mõnda tellitud toodet ei ole võimalik müügitingimuste punktis 2.2 nimetatud tähtaja jooksul Ostjale tarnida, võib Ostja tellimusest osaliselt või tervikuna taganeda. Ostja peab tellimusest taganemisest Esvikat kolme (3) tööpäeva jooksul teavitama alates Tellimust Kinnitava Dokumendi saamisest. Tellimusest taganemisel tagastatakse Ostjale tasutud kauba maksumus, kui Ostja on kauba eest tasunud.

2.9. Kui Ostja ei teavita Esvikat eelmises punktis nimetatud teabe saamisel ja alustel, et ta taganeb kauba tellimusest, loetakse kaupa puudutav müügileping Poolte vahel sõlmituks tingimustel, nagu Esvika on Ostjat müügitingimuste punkti 2.7 alusel teavitanud. Kui Ostja tasub kauba eest ettemaksuteatise alusel, ei loeta müügilepingut sõlmituks enne ettemaksu tasumist.

2.10. Ostja peab ettemaksuteatise alusel tasuma viie (5) tööpäeva jooksul alates ettemaksuteatise saamisest. Kui Ostja seda ei tee, loetakse, et Ostja on tellimuse tühistanud.

3. KAUBA ÜLEANDMINE

3.1. Esvika võib ostetud kauba Ostjale kättesaadavaks teha ka enne Tellimust Kinnitavas Dokumendis väljatoodud tarneaega.

3.2. Esvika teavitab Ostjat koheselt, kui kaup on Ostjale üleandmiseks valmis. Vastavas teates võib sisalduda ka kauba tuleviku tarnekuupäev, millal Ostja võib kaubale järele tulla. Kui kauba kättesaamine toimub Esvika müügiesinduse juures asuvast pakiautomaadist, saadetakse Ostja telefonile tekstisõnumiga pakiautomaadi ukse avamise unikaalne kood.

3.3. Kui Tellimust Kinnitavas Dokumendis ei ole märgitud teisiti, annab Esvika kauba Ostjale üle ühes osas.

3.4. Kui kaup antakse üle Esvika müügiesinduse laos, tõstab Esvika tõstukiga tõstetava kauba Ostja transpordivahendile.

3.5. Kui Ostja tuleb kaubale järele lahtise transpordivahendiga, tagab Ostja kauba nõuetekohase kinnitamise, transpordiks sobival viisil pakkimise, kaitsmise sademete jms eest.

3.6. Kui kaup antakse üle Esvika müügiesinduse laos, saab kaupa kätte vastava müügiesinduse tavapärasel lahtioleku ajal, mis on leitav esvika.ee.

3.7. Kui kauba üleandmine toimub Esvika müügiesinduse laos, vormistatakse kauba üleandmine kauba saatelehega, mille allkirjastavad kauba üleandja ja vastuvõtja. Ostja tagab, et kauba vastuvõtjal on kaasas isikut tõendav dokument.

3.8. Ostja on kohustatud Esvika müügiesinduse laost või pakiautomaadist kauba kättesaamise korral kaubale järele tulema kolme (3) tööpäeva jooksul alates hetkest, mis Esvika teavitab klienti kauba üleandmise valmisolekust (vastuvõtuperiood).

3.9. Kui Ostja ei tule kaubale järele, teavitab Esvika Ostjat vastuvõtuviivitusest, pärast mida kohustub Ostja kolme (3) tööpäeva jooksul kaubale järele tulema (täiendav vastuvõtuperiood).

3.10. Kui Ostja ei tule kaubale järele hiljemalt kauba täiendava vastuvõtuperioodi jooksul, siis loetakse kaup Ostja poolt vastu võetuks ja tellimus nõuetekohaselt täidetuks (VÕS § 209 lg 2).

3.11. Kui Ostja ei tule kaubale täiendava vastuvõtuperioodi jooksul järele, hoiustab Esvika kauba oma lattu ja Esvikal on õigus nõuda kauba edasise hoidmise eest Ostjalt hoiustamistasu 0,2% kauba hinnast iga viivitatud päeva eest ning viivitusega tekitatud kahju hüvitamist. Kauba vastuvõtmisega viivitamisel ei ole Esvikal kohustust kaupa enne Ostjale üle anda, kui hoiutasu on Esvikale tasutud. Kui Ostja pole kaubale 60 päeva jooksul täiendava vastuvõtuperioodi lõppemisest järele tulnud, siis loetakse, et Ostja on Kauba omandist Esvika kasuks loobunud.

3.12. Kui Ostja soovib, et Esvika väljastaks ostetud kauba oma laost Ostja vedajale või kolmandale, Ostja poolt kauba vastuvõtmiseks volitatud isikule, kohustub Ostja seda kauba tellimuses märkima, tuues välja kauba vastuvõtja nime ja kontaktandmed. Kauba nimetatud isikule Esvika poolt üleandmisega loetakse kaup Ostja poolt vastu võetuks.

3.13. Kui Ostja edastab pakiautomaadist kauba saamise korral pakiautomaadi ukse avamise unikaalse koodi kolmandale isikule, kes avab koodiga pakiautomaadi ukse, loetakse nimetatud isik Ostja poolt kaupa kätte saama volitatud isikuks.

3.14. Kauba vastuvõtmisel kohustub Ostja (või Ostja volitatud isik) vastuvõetava kauba, sh selle margi, koguse ja pakendi koheselt üle vaatama ning teavitama Esvikalt koheselt kõikidest nähtavatest puudustest või kahjustustest.

3.15. Laost kauba saamisel on Ostjal õigus keelduda kahjustustega või ebaõige margiga kauba vastuvõtmisest. Kauba kahjustuste, puuduse või ebaõige koguse kohta teeb Ostja märke kauba saatelehele, mis allkirjastatakse kauba üleandja ja vastuvõtja poolt.

3.16. Kui Ostja saab kauba kätte pakiautomaadist ja see on nähtavate puudustega või ebaõiges koguses, fotografeerib Ostja koheselt puudustega kaupa ja teavitab Esvikat kauba puudusest või ebaõigest kogusest hiljemalt järgmisel tööpäeval. Esvika nõudel esitab Ostja kauba puudusest fotod.

3.17. Kui Ostja võtab kauba laost vastu ja allkirjastab kauba saatelehe märkusteta, siis loetakse, et Ostja on kauba üle vaadanud, see vastab tellitule, on nõuetekohase koguse ja kvaliteetiga ning kahjustusteta. Kui Ostja ei teavita Esvikat pakiautomaadist kauba saamisel kauba puudusest või ebaõigest kogusest hiljemalt järgmisel tööpäeval kauba vastuvõtmisest, siis loetakse, et vastuvõetud kaup oli nõuetekohane.

3.18. Kauba mittekvaliteetsuse või mittevastavuse korral lepingule, mida polnud kauba vastuvõtmisel võimalik Ostjal koheselt märgata, peab Ostja teavitama Esvikat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul arvestatuna ajast, mil Ostja sai puudusest teadlikuks või oleks pidanud mõistlikult teadlikuks saama.

3.19. Alates kauba Ostjale üleandmisest või üleantuks lugemisest loetakse kauba juhusliku hävimise riisiko Ostjale üle läinuks.

3.20. Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle kauba üleandmisel või üleantuks lugemisel, eeldusel, et selleks ajaks on kauba eest täies ulatuses tasutud.

3.21. Esvika annab koos kaubaga või edastab pärast kauba tarnimist Ostjale e-posti teel kauba arve (v.a kui Ostja tasus kauba eest tellimuse tegemisel pangalingi kaudu või kaardimaksega, mil kauba arve esitatakse Ostjale Tellimust Kinnitava Dokumendina).

4. KAUBA KVALITEET JA KASUTAMINE

4.1. Müüdava kauba kvaliteet ja omadused peavad vastama Esvika e-poes toote kohta avaldatud kauba kirjeldusele ja kauba tootja poolt kauba kohta avaldatud toote spetsifikatsioonis kirjeldatud tingimustele. E-poes avaldatud kauba fotod võivad olla illustratiivsed ja neid ei käsitleta müügilepingu tingimustena.

4.2. Kuivõrd Esvika ei ole teadlik, mis eesmärgil Ostja kaupa ostab ja mis eesmärgil soovib Ostja kaupa kasutada, ei vastuta Esvika selle eest, et ostetav kaup vastab Ostja vajadustele.

4.3. Ostja kohustub järgima kauba kasutamisel või paigaldamisel vastavat paigaldus- või kasutusjuhendit või selle puudumisel lähtuma asjatundja poolt koostatud projektist või juhisest, samuti järgima kaubale juhendites ettenähtud hoiustamistingimusi.

4.4. Ostja on teadlik, et kui ostetavaks kaubaks on seade Seadme ohutuse seaduse mõistes, võib selle paigaldamine olla lubatud üksnes vastavat pädevust omaval isikul

5. GARANTII

5.1. Müüja annab müüdud kaubale müügigarantii vastavalt kauba valmistaja või turustaja garantiitingimustele. Garantii ei laiene puudustele, mis on tekkinud tootele pärast Ostja poolset vastuvõtmist mittenõuetekohase transpordi või ladustamise, loomuliku kulumise või mitteotstarbekohase kasutamise tulemusel või muust Ostjast tingitud asjaolust.

5.2. Kui garantiiperioodil ilmneb kauba puudus, kohustub Ostja esitama selle kohta kümne (10) kalendripäeva jooksul Esvikale e-kirja teel pretensiooni, kirjeldades toote puudust ja lisades toote ostmist tõendava dokumendi (arve või saateleht). Ostja toimetab garantiipretensiooni esemeks oleva toote samasse Esvika müügiesindusse, kust ta kauba ostis ja kus tuvastatakse puudus ja/või selle põhjus. Vajadusel teostatakse toote puuduse tekkimise põhjuse väljaselgitamiseks ekspertiis. Kui toode kuulub garantiikorras parandamisele või väljavahetamisele, tehakse seda Ostjaga kokkulepitud ajaks.

5.3. Garantii korras toote parandamine või asendamine ei pikenda esialgset toote garantii kestust.

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1. Tarbijast Ostja, s.o füüsiline isik, kes ostab kaupa väljaspool enda majandus- või kutsetegevust, võib müügilepingust taganeda ja e-poest ostetud kauba Esvikale tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. 14 päeva möödumisel või kauba kasutusele võtmisel (enamaks, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks) või kauba kahjustamisel tarbijast Ostja taganemisõigus lõpeb.

6.2.Taganemisõigust ei ole selliste toodete puhul, mis

6.2.1. on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi või Ostja esitatud tingimuste kohaselt (nt mõõdukaabel);

6.2.2. oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada (nt Ostja vajaduste kohaselt komplekteeritud elektrikilp vms).

6.3. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbijast Ostja taganemistähtaja jooksul esitama Esvikale taganemisavalduse, milles on nimetatud tooted, mille osas ta soovib müügilepingust taganeda, milles sisaldub viide kauba arvele või tellimuse numbrile. Kauba tagastamise avaldus on leitav kodulehel menüüs Dokumendid > AS Esvika Elekter kauba tagastustingimused https://www.esvika.ee/kauba-tagastamine/ ning samuti on avaldus leitav siit.

6.4. Lepingust taganemisel peab tarbija viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest ostetud asjad tagastama samasse Esvika müügiesindusse, kust ta kauba ostis (müügiesinduste kontaktandmed on toodud Esvika kodulehel http://www.esvika.ee/) Tarbijast Ostja kannab talle lepingu esemena üleantud asja tagastamisega seotud kulud.

6.5. Esvika tagastab tagastatud kauba müügihinna 14 päeva jooksul alates kauba tagastamisest samale pangakontole, millelt konkreetse ostu eest tasuti. Kuni kauba tagastamiseni on Esvikal õigus tagasimakse tegemisest keelduda.

6.6. Esvikale tagastatav kaup peab olema kahjustusteta ja seda ei tohi olla kasutatud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kui kaupa on Ostja poolt kahjustatud või kasutatud, ei ole Esvikal kohustust kaupa tagasi võtta ega raha tagastada. Tarbijast Ostja vastutab tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda kauba omadustes ja toimimises, tohib tarbijast Ostja käsitseda ja kasutada kaupa enne müügilepingust taganemist üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha müügiesinduses kohapeal.

6.7. Muul juhul saavad Ostjad müügilepingust taganeda üksnes juhul, kui Esvika on müügilepingut oluliselt rikkunud. Oluliseks Esvika poolseks müügilepingu rikkumiseks loetakse:

– Kauba tarneajaga hilinemist enam kui 21 päeva. Kui Esvika hilineb tellimuse mõne osa tarnimisega, saab Ostja taganeda müügilepingust üksnes viivituses olevate toodete osas.

– Puudusega kauba tarnimist, juhul kui Esvika ei suuda puudusega kaupa 21 päeva jooksul parandada või asendada. Kui puuduse tekkimise põhjuse tuvastamiseks teostatakse ekspertiis, ei arvestata ekspertiisiks kuluvat aega käesolevas punktis nimetatud tähtaja hulka.

6.8. Enne eelmises punktis nimetatud alusel müügilepingust taganemist peab Ostja Esvikat lepingu rikkumisest teavitama ja määrama rikkumise lõpetamiseks täiendava tähtaja vähemalt viis (5) tööpäeva.

7. VASTUTUS

7.1. Kui pärast müügilepingu sõlmimist ilmneb, et Esvika ei suuda kokkulepitud ajaks kaupa tarnida, teavitab Esvika sellest Ostjat esimesel võimalusel ning teavitab uue tarneaja. Kui Ostja kiidab uue tarneaja heaks, loetakse kauba tarneaeg muudetuks.

7.2. Pooled vastutavad teisele Poolele müügilepingu rikkumisega tekkiva kahju eest üksnes juhul, kui Pool on rikkunud lepingut süüliselt. Esvikast mittesõltuvat kauba tarneviivitust, sh allhankija, transpordiettevõtte jms viivitust ei loeta Esvika süüliseks tegevuseks.

7.3. Esvika vastutus lepingutingimustele mittevastava kauba tarnimisel piirdub tarnitava ebakvaliteetse toote maksumusega, v.a kauba puudusest tekkinud tervisekahju osas või kui puudusega kauba tarnimine kujutas endast Esvika tahtlikku lepingu rikkumist.

7.4. Kui Esvika ei nõustu Ostja kauba kvaliteeti puudutava pretensiooniga, võib ta nõuda kaubale ekspertiisi teostamist. Ekspertiisi kulud kannab Esvika. Kui ekspertiisi tulemused näitavad Ostja pretensioonide alusetust, on Esvikal õigus ekspertiisikulud Ostjalt sisse nõuda.

7.5. Kui kauba puudused on tingitud Ostjast mittesõltuvate asjaolude tõttu, on Esvika kohustatud enda valikul kas puudused kõrvaldama või asendama puudustega kaubad uutega poolte vahel kokkulepitud mõistliku tähtaja jooksul. Ostja kohustub korraldama puudusega kauba transpordi Esvika müügiesindusse selle parandamiseks või asendamiseks ning samuti korraldama parandatud või asendatud kauba transpordi tagasi Ostja asukohta või muusse kauba sihtkohta. Kauba asendamisel on Ostja kohustatud puudustega kauba Esvikale tagastama ning tagama kuni tagastamiseni asja säilimise.

7.6. Kui Pool viivitab müügilepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega, on teisel Poolel õigus nõuda viivist 0,5% päevas võlgnetavalt summalt iga viivitatud päeva eest.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Kõik Lepingu raames teisele Poolele esitatavad teated ja avaldused peavad olema esitatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

8.2. E-kirja teel saadetud teated loetakse kättesaaduks alates Poole poolt kättesaamise kinnitamisest või kirja saatmisele järgnevast tööpäevast alates.

8.3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

8.4. Kõik lepingust tulenevad vaidlused ja erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Pretensioonid ja kaebused tuleb esitada Esvikale e-posti teel aadressil esvika@esvika.ee

8.5. Kokkuleppe mittesaavutamisel on vaidluse kohtualluvuseks Harju Maakohus.

8.6. Tarbijast Ostjal on vaidluse korral õigus pöörduda avaldusega tarbijavaidluste komisjoni https://komisjon.ee/et e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee.